Allmänna villkor

Ställ: Maj 2021
Dessa är de allmänna affärsvillkoren för företaget
CEWE Foundation & Co. KGaA
Meerweg 30-32
26133 Oldenburg, Tyskland
Telefon: +49 (0) 441 404-0
Fax: +49 (0) 441 404-4
E-post: info@cewe.de

- nedan benämnt "CEWE" –

Dessa allmänna villkor gäller för CEWE MYPHOTOS tjänster och tjänster. Huvudsyftet med CEWE MYPHOTOS är att tillåta användare att spara sina liv på lång sikt i form av foton, videoklipp och projekt på nätet, med alla fördelar som erbjuds av CEWE MYPHOTOS. Med CEWE MYPHOTOS-tjänsten gör CEWE lagring på servrar som är tillgängliga för registrerade användare för att lagra digitala foton, videor och projektdata online. Användare har också möjlighet att beställa fotoprodukter med sina bilder och / eller videor och / eller projektdata från våra handelspartner.

§1 Tillämpningsområde

 1. Alla registreringar och order för CEWE MYPHOTOS accepteras och utförs endast enligt dessa allmänna affärsvillkor.
 2. CEWE MYPHOTOS' erbjuder tjänster för både konsumenter och företag. Med begreppet Konsument avses i dessa allmänna affärsvillkor varje fysisk person som ingår avtal utan att ett kommersiellt syfte föreligger eller utan att vara en självständig yrkesmässig verksamhetsutövare (jmf. § 13 BGB) .Med begreppet Näringsidkare avses fysisk eller juridisk person eller handelsbolag eller enkelt bolag med rättskapacitet som vid avtalets ingående agerar kommersiellt eller yrkesmässigt självständigt (jmf § 14, avsnitt 1 BGB).
 3. Det här är de allmänna affärsvillkoren som gäller för användarens registrering. Användarvillkor som avviker från dessa allmänna affärsvillkor, erkänns inte om inte CEWE uttryckligen samtycker till dess giltighet. De nuvarande allmänna villkoren gäller även om CEWE villkorslöst tillhandahåller tjänster men är medveten om användarens avvikande eller motsatta allmänna affärsvillkor.
 4. CEWE MYFOTOS tjänst finns på tyska, engelska och norska. Avtalsspråket är tyskt.

§2 Allmänna bestämmelser

 1. Alla CEWE MYFOTOS erbjudanden är icke bindande.
 2. Ett avtal mellan användaren och CEWE avslutas endast när CEWE skickar användarens uttryckliga bekräftelse i form av registrering eller orderbekräftelse, eller när CEWE tillhandahåller tjänster.
 3. Avtalsplatsen för kontraktet är D-26135 Oldenburg (Niedersachsen, Tyskland).
 4. Användaren har endast rätt till avräkning om hans motkrav är lagliga eller obestridda av CEWE
 5. Användaren har endast rätt att innehålla betalning om dennes motkrav är hänförligt till samma avtalsrelation.
 6. Om det finns väsentliga skäl kan CEWE, på grund av förändring i rättslig grund, rättspraxis eller marknadssituation, ändra de allmänna affärsvillkoren, både under nuvarande avtalsförhållande och därefter.CEWE meddelar användaren om ändringar i de allmänna affärsvillkoren. Om användaren inte motsätter sig inom sex veckor anses samtycke råda. CEWE måste ägna särskild uppmärksamhet åt denna tidsfrist och konsekvenserna för icke inkomna invändningar.
 7. CEWE förbehåller sig rätten att justera användaravgiften och, om tjänster och tjänster tillhandahålls under obegränsad tid, även efter avtalets löptid (avsnitt 315 BGB). Justeringarna görs efter en rimlig uppsägningstid på minst sex veckor. Om användaren inte motsätter sig inom sex veckor anses samtycke råda.

§3 Tjänster CEWE

 1. Genom att sända digitala bilder och / eller videos och / eller projektdata beställer användaren av CEWE att lagra bild- och / eller video- och / eller projektdata och göra dem tillgängliga.CEWE tillåter användaren att lagra digitala foton, videor och projektdata på CEWEs servrar och att hämta dem igen. Det specifika omfånget och kostnaderna anges i beskrivningen av priser och förmåner vid beställning och senare avsättningar.
 2. Det går att lagra digitala foton, videor och projekt. Det är inte möjligt att lagra elektroniska datafiler med annat innehåll och andra format. För att göra förstnämnda sänder användaren bild och / eller video och / eller projektdata till CEWE. CEWE lagrar dessa data i relevanta format.
 3. Lagring och överföring av digitala foton, videoklipp eller projektdata kan endast ses genom ett av CEWEs webbgränssnitt eller via den mjukvara som erbjuds av CEWE och CEWE-applikationer. Det tillåts inte FTP-åtkomst till lagringen eller åtkomst av programvara som inte tillhandahålls av CEWE.
 4. I den fria lagringsmodellen kan digitala bilder, videor och projekt laddas upp och lagras efter behov upp till en total lagringsvolym på 15 gigabyte (GB). Den kostnadsfria lagringslängden är 12 månader och börjar med registrering av användarkontot för CEWE MYPHOTOS. Vid varje inloggning förlängs den automatiskt med ett år. Om efter 12 månader inga nya inloggningar görs på användarkontot tas bilderna, videon och projektdata bort efter utgången av 12 månader efter senaste inloggningen på CEWE MYPHOTOS. En månad och - en sista gång - en vecka före, görs användaren medveten om den kommande raderingen. Användaren informeras om den faktiska raderingen.
 5. För att lagra datamängder som överstiger 15 gigabyte (GB), erbjuder CEWE MYPHOTOS prissatta förvaringspaket av olika storlekar med en löptid på 1 år. Detaljer om lagringsvolymen och priserna finns i respektive pris- och i beskrivning på webbplatsen https://www.cewe-myphotos/sv-se/prislista.html.
 6. CEWE MYPHOTOS erbjuder användaren möjlighet att beställa tryck- och fotoprodukter (t.ex.CEWE FOTOGRAFIER OCH CEWE KALENDER) med sina bilder och videoklipp hos CEWE: s utvalda handelspartner. Användaren är inte föremål för en bokningsskyldighet. Användaren bestämmer om han vill beställa tryckprodukter och överföra sina uppgifter till handelspartnern. När bilden och / eller videodata väljs av användaren kan beställningsfunktionen aktiveras. Genom att aktivera beställningsfunktionen växlar användaren till den valda handelspartnern för användaren och lämnar därmed CEWE MYPHOTOS område. CEWE informerar användaren om att han lämnar CEWE: s erbjudanden och byter åtkomst till handelspartnerens erbjudanden och uppgifter överförs till denne. Vid beställning av fotoprodukter från den handelspartner som användaren valt väljer handelspartnerns allmänna affärsvillkor, som användaren måste ge separat samtycke till.
 7. Om användaren överstiger lagringsvolymen som tillhandahålls enligt den valda lagringsmodellen, gör CEWE honom medveten om detta. Användningen av den ökade lagringsvolymen kräver prenumeration av en relevant lagringsmodell.
 8. CEWE strävar efter att se till att servertjänsten alltid är tillgänglig. Men 100% tillgänglighet erbjuds inte. Erforderliga underhållsintervaller begränsar tillgängligheten. Vid regelbundna underhållsperioder, onsdag från 8 pm 4:00 till middagstid 08.00 (Central European Time), kan tillgängligheten vara begränsad. Tillgängligheten är också begränsad ibland när det på grund av händelser som CEWE inte påverkar finns servrar som inte är tillgängliga, exempelvis genom force majeure, åtgärder från tredje part som inte utförs av CEWE, tekniska problem som CEWE inte kan påverka, misslyckande av externa internetleverantörer och nätverk som finns mellan CEWE: s beräkningscenter och användaren eller den begränsat eller saknat internet. Det årliga medelvärdet för CEWE-servrarens tillgänglighet är minst 99,5%, så tillgänglighetsavbrott bör aldrig vara mer än åtta timmar i följd. Det är dock användarens ansvar att tillhandahålla internetuppkoppling för att använda CEWE MYPHOTOS. Tillgången till CEWE-servrarna kan vara begränsad om användarens Internet-åtkomst löper ut eller har begränsad bandbredd. Detta är dock inte CEWE: s ansvar.
 9. CEWE kontrollerar inte de lagrade digitala foton, videoklipp eller projektdata.
 10. CEWE respekterar användarnas privatliv och upphovsrätt. På begäran och efter uppsägning av avtalet raderar CEWE användarens foton och / eller videor och / eller projektdata (se § 7). Upphovsrätten till bilder, videor och projektdata förblir hos användaren. CEWE mottar endast användningsrätten som krävs för att tillhandahålla organisatoriska och tekniska tjänster.
 11. CEWE tillhandahåller teknisk och organisatorisk datasäkerhet enligt aktuell teknisk kunskap. CEWE gör ingen fysisk säkerhetskopia på någon annan adress, i den utsträckning det inte uttryckligen är säkert i lagermodellens pris- och prestationsbeskrivning. Överföring av bild och / eller video och / eller projektdata krypteras med hjälp av HTTPS. Bild- och / eller video- och / eller projektdata som tillhandahålls av användaren i CEWE MYPHOTOS lagras i TÜV-kontrollerade beräkningscentraler i Oldenburg (Federal Republic of Germany, Niedersachsen) i enlighet med gällande tyska databeskyddslagen (BDSG) och EU: s dataskyddsbestämmelser (GDPR).
 12. Raderingen av digitala foton och / eller videor och / eller projektdata är slutgiltig och oåterkallelig. CEWE kan inte återställa bild och / eller video och / eller projektdata när de tagits bort.
 13. CEWE kan blockera eller radera enskilda digitala foton och / eller videor och / eller projektdata eller tillfälligt blockera användaråtkomst, förutsatt att de lagrade digitala foton och / eller videor och / eller projektdata bryter mot tredje parts rättigheter eller lagliga förbud ignoreras. CEWE ska omedelbart underrätta Användaren om CEWE eller tredje part gör motsvarande fordringar eller om det finns anledning att misstänka förbjudet innehåll, för att tillåta användaren att yttra sig.

§4 Erbjudanden och ingående av avtal

 1. Användaren kan registrera sig gratis med CEWE MYFOTOS och skapa ett användarkonto.
 2. Som en del av registreringen av användarkontot kan användaren välja en lagringsmodell. Den fria lagringsmodellen är vald som standard.
 3. Användaren kan beställa prissatta lagringsmodeller. Genom att klicka på orderknappen "Lägg i varukorgen" gör användaren ett bindande kontraktsbud. Innan beställningen skickas kan kunden ändra och komma åt uppgifterna när som helst, identifiera eventuella inmatningsfel och eventuellt korrigera dem innan han slutligen gör sin bindande order.
 4. Efter att ha skickat ordern kan användaren när som helst komma åt datan. Erbjudandet kan dock endast sändas och överföras om användaren, genom att klicka på knappen "Acceptera allmänna affärsvillkor", accepterar dessa kontraktsvillkor och därigenom gör dem till en del av avtalet.
 5. Efter att ha mottagit erbjudandet skickar CEWE ut e-post med en automatisk orderbekräftelse till användaren, i vilken användarens order visas igen och vilken användaren kan skriva ut. Avtalet ingås endast genom att CEWE lämnar in ett godkännandedokument som skickas i ett separat e-postmeddelande (orderbekräftelse inklusive fakturabilaga i form av en PDF-datafil) senast när tjänsten utförs.

§5 Ångerrätt och avbokningsinstruktioner

Om användaren, vid beställning, agerar som konsument (se § 1 punkt 2) har han laglig rätt till ånger, avbokningsguiden, ångerrätten förklaras nedan:

Anvisningar om tillbakadragande / annullering

Du har rätt att avbryta detta avtal inom 14 dagar utan någon anledning. Avbeställningsperioden är fjorton dagar från avtalets datum. För att ansöka om ångerrätt, vänligen kontakta oss (CEWE Stiftung & Co.KGaA, Meerweg 30-32, 26133 Oldenburg, Tyskland, fax +49 (0) 441 404-421, e-post: info@cewe.de) och i ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev skickat per post, ett fax eller e-mail) informera oss om ditt beslut att avbryta avtalet. För att följa uppsägningsfristen är det tillräckligt att du skickar tillkännagivandet om ångerrätten före utgången av återkallandetiden.

Konsekvenserna av återkallelsen.

Om du avbryter avtalet ska vi omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dag då meddelandet om uppsägning av avtalet med oss ankommer, återbetala eventuella belopp som er mottagna av dig. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmetod som du använde för den ursprungliga överföringen, om inte annat avtal uttryckligen har gjorts med dig. Vi tar aldrig ut avgifter för dessa återbetalningar. Om du har begärt att Tjänsterna börjar inom avbokningsperioden måste du betala oss ett rimligt belopp som motsvarar den tid då du informerade oss om utövandet av ångerrätten med avseende på detta avtal och den andel av tjänsten som redan tillhandahållits jämfört med Den totala omfattningen av de tjänster som avses i avtalet.

§6 Avtalets löptid

 1. Avtalets löptid börjar vid slutet av registreringen eller i slutet av en lagringsmodells order.
 2. Avtalets varaktighet beror på den valda lagringsmodellen. Om användaren raderar sitt konto raderas alla kontots foton och / eller videor och / eller projekt. CEWE meddelar användaren av den kommande raderingen och tiden för radering.
  1. Om användaren inte väljer någon av de prissatta lösningarna för att lagra foton och / eller videor och / eller projektdata, raderas bilder, videor och projekt 12 månader efter registrering av användarkontot, om inte inloggning har gjorts igen inom 12 månader (se § 3, punkt 4) CEWE informerar användaren om den kommande raderingen 4 veckor respektive 1 vecka före avtalets slut och vid raderingens utförande även per. e-post.
  2. Om användaren väljer en prissatt lagringsmodell är avtalets löptid 12 månader, och användaren kan förlänga den själv. Användaren aviseras 8 veckor, 4 veckor och 2 veckor före avtalets slut och vid avslutandet av avtalet. (se § 7). Om den prissatta lagringsmodellen inte förlängs, kommer användaren automatiskt att byta tillbaka till det kostnadsfria lagringspaketet efter 12 månader och bestämmelserna som beskrivs i avsnitt 3 (4) gäller.
  3. Det är möjligt att byta till en annan lagringsmodell. Det är möjligt att när som helst byta till en större lagringsmodell. Byte från en större till en mindre lagringsmodell är möjlig efter 12 månader.

§7 Avtalets uppsägning

 1. Användaren kan säga upp avtalet för en prissatt lagringsmodell före en frist på sju dagar före slutet av avtalets löptid. Uppsägning ska ske i textform.
 2. Efter uppsägning kommer alla användarfoton och / eller videor och / eller projekt som lagras hos CEWE att raderas och kommer inte längre att vara tillgängliga.
 3. CEWE kan i allmänhet säga upp avtalet med en tidsfrist på 6 månader. Vid uppsägning från CEWE hjälper CEWE-användaren med migreringen av hans data, till exempel genom att CEWE gör sin data tillgänglig på datamedier.
 4. CEWE kan i undantagsfall säga upp avtalet om användaren väsentligt bryter mot CEWE: s rättigheter genom att inte uppfylla sina skyldigheter (se § 8) eller genom att äventyra det lager kunden har till sitt förfogande genom att bortse från sin omsorgsplikt i betydande utsträckning eller genom att överlåta den till tredje part. Uppsägningen måste göras i textform.
 5. CEWE kan säga upp avtalet för en prissatt lagringsmodell om användaren ligger efter med betalningen minst två månader. Uppsägningen måste göras i textform.

§8 Användarens skyldigheter

 1. Användaren försäkrar CEWE att alla kunddata som överförts av kunden till CEWE är fullständiga och korrekta. Användaren förbinder sig att meddela om eventuella ändringar som kan uppstå. CEWE skickar all information och avsikter som är relevanta för avtalet i fråga till den e-postadress som tillhandahålls av användaren.
 2. CEWE rekommenderar i allmänhet användandet av säkra lösenord. Ett lösenord bör innehålla minst åtta tecken. Lösenordet ska innehålla en blandning av olika tecken som man inte kan gissa. Det kan vara tecken som siffror, små bokstäver och specialtecken, och det får inte vara ett ord från en nationell eller internationell encyklopedi. När du byter från CEWE MYPHOTOS till fotoordersystemet för en handelspartner enligt användarens val, uppmanas användaren att ange ett lösenord. Det här lösenordet kan även användas för CEWE MYPHOTOS-tjänsten (en gemensam login) efter önskemål. Lösenordet som används för CEWE MYPHOTOS-tjänster ska inte användas för andra tjänster utanför CEWEs plattformar.
 3. Användaren ska hantera sina lösenord noggrant och andra åtkomstdata och ska hålla dem hemliga. I den utsträckning det kan motiveras är användaren skyldig att betala alla tjänster som uppstår på grund av missbruk av lösenord av tredje part eller användningen av tillträdeskoder av tredje part.
 4. Det är endast användaren som ansvarar för överförd bild och / eller video och / eller projektdata. Denne måste se till att han känner till all bild och / eller videodata som överförs till CEWE och den begärda användningen innehåller de upphovsrättsliga, varumärkes- och andra rättigheterna som krävs. Användaren måste se till att de lagrade bilderna, videoklippen eller projekten inte otillbörligt kränker en tredje parts personliga rättigheter. Alla konsekvenser som kan uppstå till följd av brott mot dessa rättigheter är ensamt ansvar för användaren. Denne är skyldig att frigöra CEWE från alla legitima krav från eventuell tredje part som kan göras på grund av kränkningen av nämnda rättigheter på grund av orderingången för bearbetning, reproduktion och användning av överförd bild och / eller video och / eller projektdata.
 5. Användaren ska se till att innehållet i den överförda bilden och / eller video- och / eller projektdata inte bryter mot gällande förbudsstandarder. Om CEWE blir medveten om överträdelser mot detta kommer CEWE genast att kontakta de behöriga brottsbekämpande myndigheterna och blockera användarens tillgång till CEWE MYPHOTOS (se § 3, punkt 14).
 6. Användaren ska se till att hans användning av CEWEs tjänster inte bryter mot gällande lag. Användaren undantar CEWE från tredjepartsfordringar, i den mån som kraven har uppstått baserat på användarens avtalsbrott.
 7. CEWE rekommenderar användaren att göra säkerhetskopior av alla data som han överför till lagringsutrymmet som tillhandahålls av CEWE (säkerhetskopieringar). Dessa säkerhetskopior bör säkras för användaren på datamedia som inte är fysiskt belägen hos CEWE. Sålunda förhindrar användaren oavsiktlig feloperation, såsom. oavsiktlig radering av bilder, videor eller projekt i online-albumen.
 8. Användaren förbinder sig att utforma användningen av de resurser som görs tillgängliga för honom på ett sådant sätt att säkerhet, tillgänglighet, systemintegritet och tillgången till CEWE-system inte begränsas.
 9. Med funktionen "Mitt konto" kan användaren av CEWE MYPHOTOS göra förinställningar för att använda den föredragna handelspartnern. Dessa inställningar kan när som helst ändras av användaren och sparas som förinställningar.
 10. CEWE har rätt att tillfälligt blockera användaråtkomsten om Användaren bryter mot sina skyldigheter. Rätten till uppsägning är fortfarande giltig (avsnitt 7, punkt 4).

§9 Användarrättigheter för CEWEs programvara

 1. Användaren får under hela avtalets löptid en icke-exklusiv rätt att använda de program och programvaror som tillhandahålls honom.
 2. Försäljningen av den tillhandahållna mjukvaran är under inga omständigheter tillåten.

§10 Priser och allmänna betalningsvillkor

 1. För CEWE MYFOTOS gäller listpriserna på https://www.cewe-myphotos.com/sv-se/prislista.html bokningstillfället. Alla priser inkluderar gällande moms.
 2. Oavsett användning av tjänsten måste du betala i förskott.
 3. Användaren kan välja mellan olika online-betalningsmetoder på CEWE MYPHOTOS. Vid en onlinebetalning tillåter användaren betalning antingen genom att ange bank-, kreditkortsdata eller åtkomstdata till en betalningsleverantör. Betalningsmetodsinformationen lagras i användarkontot och kan ändras av användaren.
 4. Vid onlinebetalning godkänner användaren uttryckligen att CEWE hämtar beloppet för den tjänst som tillhandahålls. Om betalningen av skäl som användaren har inflytande över inte lyckas, måste användaren ersätta kostnaderna för återkrav och eventuella bankavgifter.
 5. Om användaren inte uppfyller sin betalningsskyldighet förbehåller sig CEWE sig rätten att blockera tillgången till CEWE MYPHOTOS. Användarens betalningsskyldighet är dock fortfarande giltig.
 6. För varje betalning utfärdar CEWE en elektronisk faktura till användaren kostnadsfritt, som skickas till användaren per e-post. Leverans av faktura per post är inte möjlig.

§11 Garanti och ansvar

 1. CEWE åtar sig obegränsat ansvar för skador som orsakats av CEWE eller av en av dess organ, anställda eller assistenter, antingen avsiktligt eller grovt försumligt. Om skadan orsakats oaktsamt på grund av vårdslöshet hos CEWE eller något av dess organ, anställda eller assistenter är ansvarsskyldigheten för livsbrott, kropp eller hälsa obegränsad.
 2. CEWE åtar sig också obegränsat ansvar för skador som uppstår på grund av grova förseelser hos CEWE eller för skador som orsakats av att det utlovade villkoret saknades (se punkt 3 ovan).
 3. Vid överträdelse av andra avtalsförpliktelser och här inte nämnda tillfällen övertar CEWE även ersättningsansvar även vid enkel försumlighet, men begränsad till den skada som typiskt kan förväntas. Ansvar förutom detta är uteslutet.

§12 Tvistlösning

 1. EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning utanför domstol. Konsumenterna har i första hand möjlighet att klargöra tvister i samband med deras onlineorder utan domstolens användning. Online tvistlösningsplattform hittas på den externa länken https://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Trots detta strävar vi efter att hitta en smidig lösning med våra kunder vid oenighet. Den ansvariga förlikningsmyndigheten är: Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V., Straßburgerstr .8, 77694 Kehl, www.verbraucher-schlichter.de .Vi förklarar dock att vi varken är beredda eller skyldiga att delta i någon tvistlösning. Därför är du välkommen att kontakta oss om du inte är nöjd med något av våra ombud, på info@cewe.de.

§ 13 Dataskydd

 1. CEWE tar skyddet av dina personuppgifter mycket seriöst och behandlar personuppgifter från användare konfidentiellt, intressenter och användare av webbplatsen. Användaren är emellertid medveten om att tredjepartskunskap om okrypterad data och okrypterade dataströmmar på Internet inte utesluts. "CEWE MYPHOTOS sekretesspolicy" ingår i dessa allmänna affärsvillkor.
 2. Som ett led i upprätthållandet av avtal samlar CEWE in användaruppgifter. På så sätt uppfyller CEWE särskilt bestämmelserna i EU: s dataskyddsförordning, tyska lagen om dataskydd och tyska telemedia-lagen. Utan användarens samtycke samlar, behandlar eller använder CEWE endast användarens lagrings- och användningsdata, i den utsträckning det krävs för upprätthållande av avtalsförhållande eller användning av telemedia. CEWE överför aldrig data till tredje part. Undantaget från detta är företag som är auktoriserade av oss som är nödvändiga för att möjliggöra ordern (t.ex. kreditinstitut för direktköp, handelspartner vid beställning av fotoprodukter och tryckprodukter). De får dock endast använda dina uppgifter för de ändamål som är nödvändiga för att uppfylla sina uppgifter och är bundna av förordningarna.
 3. Utan användarens samtycke använder CEWE inte användarens data för reklam-, marknads- eller opinionsundersökningar. I den utsträckning som användaren från CEWE MYPHOTOS börjar beställa fotoprodukter från en handelspartner överför CEWE de valda foton, videoklipp och / eller projekt till handelspartnern för produktdesign. Användaren kan motsätta sig vidarebefordran för CEWE, vilket emellertid avbryter ordern.
 4. På CEWEs hemsida under "Mitt konto" har användaren möjlighet att hämta, ändra eller radera lagrade data i sin profil. När det gäller användarens samtycke och mer information om insamling, bearbetning och användning, hänvisas till Dataskyddsförklaringen, som finns tillgänglig i utskrivbar form på https://www.cewe-myphotos.com/sv-se/dataskydd.html.
 5. 5. När du sparar dina bilder följer CEWE en datasäkerhetsnivå enligt aktuell teknisk kunskap.

§14 Övriga bestämmelser

 1. Vid eventuell tvist hänförlig till detta avtal ska tysk rätt vara tillämplig för det fall att United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) inte är tillämplig.
 2. Om användaren vid tidpunkten för avtalets ingång inte har hemvist i Tyskland, men i en annan EU-medlemsstat, utom Konungariket Danmark, är jurisdiktionen inom ramen för denna överenskommelse Oldenburg i Förbundsrepubliken Tyskland.
 3. Inga muntliga avtal eller tilläggsavtal har ingåtts. Ändringar eller tillägg till detta avtal eller individuella avtal som avviker från detta avtal ska vara skriftliga för att kunna tillämpas. Ingen avtalsslutande part får hänvisa till ett avvikande separat avtal så länge det inte är lagligt avtalat i rätt format.
 4. Om enskilda bestämmelser eller bestämmelser i detta avtal som tas upp senare, helt eller delvis inte har rättsverkan eller nu eller i framtiden inte kan genomföras, påverkas inte giltigheten av övriga bestämmelser i detta avtal. Detsamma gäller om det finns regleringsbrister i avtalet. I stället för den ogiltiga eller otillåtna bestämmelsen eller för att motverka de rättsliga bristerna skulle den lagstadgade bestämmelsen som överenskommits, vilket så långt det är möjligt motsvarar det som de avtalsslutande parterna hade tänkt eller enligt avtalet skulle ha kommit överens om, om de hade känt den aktuella bestämmelsens invaliditet eller genomförbarhet eller den rättsliga bristen.
 5. Bestämmelser som är ogiltiga eller icke genomförbara eller som kräver utfyllnad då uttryckliga bestämmelser saknas , ska tillmätas den betydelse som i möjligaste mån motsvarar den gemensamma partsavsikten eller avtalssyftet.

Ställ: Maj 2021