INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z prowadzeniem serwisu CEWE MYPHOTOS – CEWE Stiftung & Co. KGaA oraz CEWE sp. z o.o. są Administratorami danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – (dalej „RODO”).

W związku z powyższym poniżej przedstawiono podstawowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych.

1. Z CEWE Stiftung & Co. KGaA można się skontaktować za pośrednictwem numeru telefonu: +49 (0) 441 404-0, faksu: +49 (0) 441 404-4, adresu e-mail: info@cewe.de lub pod adresem: Meerweg 30-32 26133 Oldenburg.

2. Z CEWE sp. z o.o. można się skontaktować za pośrednictwem numeru telefonu: 77 406 31 80, faksu: 77 406 30 25, adresu e-mail: info-pl@cewe-myphotos.com lub pod adresem: CEWE Sp. z o. o, ul. Strzelecka 11, 47-230 Kędzierzyn-Koźle.

3. Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz się skontaktować za pośrednictwem numeru telefonu: +48774063000 lub adresu e-mail: iod@cewe.pl.

4. Wspólne dla obu Administratorów cele i podstawy przetwarzania danych osobowych to:

a. realizacja przedmiotu łączącej nas umowy oraz wszystkich czynności niezbędnych do jej wykonania, w tym również realizacja wszelkich czynności poprzedzających zawarcie umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

b. kontakt telefoniczny, prowadzenie korespondencji e-mail i tradycyjnej, gdy nie jesteś użytkownikiem naszego serwisu i nie podjąłeś jeszcze czynności w celu zawarcia z nami umowy a kontaktujesz się z nami np. aby się czegoś dowiedzieć lub w imieniu jakiejś osoby - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – co uzasadnione jest interesem każdego z Administratorów polegającym na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,

c. wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz decyzji wydanych przez właściwe organy takich jak rozliczanie należności publicznoprawnych, archiwizowanie dla zabezpieczenia i przechowywania dokumentów księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

d. dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – co uzasadnione jest interesem majątkowym każdego Administratora.

5. Ponadto CEWE sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w swoich odrębnych celach, takich jak:

a. przesyłanie informacji handlowych o usługach Administratorów, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, takich jak poczta elektroniczna (e-mail) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – przetwarzanie danych osobowych za zgodą,

b. marketing bezpośredni usług inny niż polegający na przesyłaniu informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celu marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – co uzasadnione jest interesem polegającym na reklamie, promocji i oferowaniu usług.

6. W przypadku, gdy dane osobowe są zbierane dla celów związanych z wykonywaniem konkretnej działalności, każdy z Administratorów przekaże osobie, której dane dotyczą, stosowną odrębną informację dotyczącą przetwarzania jej danych osobowych.

7. Odbiorcami danych osobowych mogą być inni administratorzy, partnerzy handlowi Administratorów, podmioty współpracujące z Administratorami w zakresie dostawy usług teleinformatycznych w zakresie sprzętu i oprogramowania, banki i operatorzy płatności, kurierzy oraz firmy doradcze, w tym w szczególności w zakresie obsługi księgowo – finansowej, prawnej i marketingowej.

8. Administratorzy nie udostępniają danych osobowych do tak zwanych państw trzecich, tj. do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Administratorzy nie udostępniają danych osobowych do organizacji międzynarodowych.

9. Co do zasady, dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu, do którego zostały zebrane. W przypadku celu związanego z realizacją umowy dane osobowe będą przetwarzane przez czas jej obowiązywania. Jeżeli przetwarzanie danych opiera się na uzasadnionym interesie Administratorów, dane będą maksymalnie przetwarzane do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Jeżeli jednak sprzeciw będzie dotyczył przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, przestaniemy przetwarzać dane osobowe bez wnikania w zasadność wniesionego sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie opiera się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, dane przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy prawa, będą przetwarzane przez okres potrzebny do wypełnienia tych obowiązków. Standardowo przechowujemy dane osobowe w celach związanych z dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami do czasu upływu 90 dni od dnia zakończenia okresu przedawnienia roszczeń wynikających z łączących nas stosunków prawnych. Okres ten może jednak być przedłużony, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w zakresie w jakim będą tego wymagały przepisy prawa. W takim przypadku dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowań wszczętych w związku z dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami.

10. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:

a. prawo do dostępu do danych osobowych – uprawnienie do uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych oraz kopii danych,

b. prawo do sprostowania danych osobowych – uprawnienie do sprostowania danych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych,

c. prawo do usunięcia danych osobowych – uprawnienie do żądania usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do zrealizowania żadnego z celów, dla których dane zostały zebrane,

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – polega na zaprzestaniu wykonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę oraz ich przechowywania – do czasu, gdy nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania,

e. prawo do przeniesienia danych osobowych – uprawnienie do żądania wydania danych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt maszynowy (przez komputer), w zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie zawartej umowy lub wyrażonej zgody,

f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – uprawnienie do złożenia skargi w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych do:

· Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

11. Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia umotywowanego sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w celach uzasadnionych interesem każdego z Administratorów, opisanych w punkcie 4 i 5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do ich dalszego przetwarzania, które będą nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli sprzeciw dotyczy przetwarzania danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych bez wnikania w zasadność wniesionego sprzeciwu.

12. Jeśli dane osobowe przekazano na podstawie zgody, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

13. Jeżeli chcesz zawrzeć z nami umowę na nasze usługi, podanie nam przez Ciebie Twoich danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. W pozostałym zakresie podanie nam Twoich danych jest dobrowolne.

14. Decyzje jakie podejmujemy wobec osoby, której dane dotyczą nie opierają się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu danych osobowych.

15. Zakres i sposób współadministrowania przez nas Twoimi danymi osobowymi, w tym zasadnicza treść uzgodnień pomiędzy współadministratorami, są udostępnione na stronie

https://www.cewe.pl/prywatnosc.html.

16. Osoba,której dane dotyczą, może zrealizować swoje prawa za pośrednictwem numeru telefonu: +48774063000, adresu e-mail: iod@cewe.pl lub przesyłając żądanie na adres: ul. IOD CEWE Sp. zoo Strzelecka 11 47-230 Kędzierzyn-Koźle.