Ogólne Warunki Handlowe(OWH) firmy

Ogólne Warunki Handlowe

Ogólne Warunki Handlowe (OWH) firmy

CEWE Stiftung & Co. KGaA

Meerweg 30-32

26133 Oldenburg

Zarejestrowany przez

Sąd rejestrowy Oldenburg HR B 208214

UST ID-Nr. DE 815453806

St.-Nr. 64/200/38999

telefon: +49 (0) 441 404-0

faks:    +49 (0) 441 404-4

e-mail:  info@cewe.de

 

– zwanej dalej „CEWE“ –

w zakresie serwisu CEWE MYPHOTOS.

 

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (dalej: „OWH”) obowiązują w stosunku do usług i innych świadczeń oferowanych w serwisie CEWE MYPHOTOS.

Podstawowym celem serwisu CEWE MYPHOTOS jest stworzenie użytkownikom serwisu możliwości długotrwałego przechowywania zdjęć i filmów. Przechowywać można również projekty fotograficzne produktów CEWE, które użytkownik zaprojektował i zamówił używając oprogramowania CEWE dostępnego na PCs/laptop, telefon, tablet, online - np. fotoksiążki, kalendarze. Zdjęcia, filmy i projekty, o których mowa w zdaniach poprzednich zwane dalej będą łącznie „Materiałami”.

Możliwość przechowywania Materiałów jest stworzona poprzez udostępnienie zarejestrowanym użytkownikom serwisu przestrzeni na serwerach CEWE.

Serwis CEWE MYPHOTOS to także możliwość korzystania z wielu udostępnionych tam narzędzi.

Użytkownicy poprzez serwis CEWE MYPHTOTOS mają również możliwość zamawiania u partnerów handlowych CEWE produktów fotograficznych zawierających Materiały.

§ 1  Rola niniejszego dokumentu

(1)        Wszelka aktywność w serwisie CEWE MYPHOTOS jest uregulowana w niniejszych OWH.

(2)        OWH stanowią treść umowy pomiędzy CEWE a użytkownikiem serwisu CEWE MYPHOTOS w zakresie wszelkich aktywności, jakie dostępne są w serwisie (szerzej na temat zawarcia umowy zob. w § 7).

(3)        OWH są dostępne na stronach internetowych CEWE (https://www.cewe-myphotos.com/pl-pl/).

(4)        Serwis CEWE MYPHOTOS jest dostępny w języku niemieckim, angielskim, norweskim i polskim.

§ 2 Użytkownicy serwisu

(1)        Z serwisu CEWE MYPHOTOS mogą korzystać osoby fizyczne, osoby prawne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym przepisy prawa przyznają zdolność prawną (zdolność do zaciągania zobowiązań). Z serwisu można korzystać zarówno jako konsument, jak i nie konsument.

(2)        OWH wiążą zarówno konsumentów jak i nie konsumentów, chyba że wyraźnie na to wskazano, że dane postanowienie lub postanowienia mają zastosowanie jedynie do konsumentów lub nie konsumentów.

§ 3       Usługi oferowane w serwisie – przechowanie Materiałów

(1)        CEWE umożliwia użytkownikowi przesyłanie i zapisywanie cyfrowych Materiałów na serwerach CEWE oraz ich przechowywanie i  ponowne pobieranie.

(2)        Materiały można przechowywać w opcji bezpłatnej lub jednej z kilku dostępnych opcji płatnych.

(3)        Przechowywane mogą być wyłącznie Materiały. Przechowywanie innych danych nie jest przedmiotem usług świadczonych przez CEWE. W tym celu użytkownik przekazuje CEWE Materiały a CEWE przechowuje je w odpowiednich formatach.

(4)        Przechowywanie i pobieranie Materiałów może być realizowane wyłącznie za pośrednictwem interfejsu internetowego CEWE lub przy pomocy oprogramowania CEWE i aplikacji CEWE.

Bezpłatna opcja przechowywania

(5)        W opcji bezpłatnej możliwe jest przesyłanie na serwer i przechowywanie na nim dowolnej liczby cyfrowych Materiałów o łącznej objętości nie przekraczającej 10 gigabajtów (GB)  

Płatna opcja przechowywania

(6)        Użytkownikom zamierzającym przechowywać Materiały o łącznej objętości przekraczającej 10 gigabajtów (GB), serwis CEWE MYPHOTOS oferuje odpłatne pakiety, umożliwiające ich przechowywanie o różnej objętości każdorazowo przez okres 12 miesięcy.

(7)        Konkretny zakres świadczeń w danym abonamencie oraz jego koszt określa specyfikacja cenowa dostępna na stronie https://www.cewe-myphotos.com/pl-pl/ obowiązująca w momencie składania zamówienia na płatną opcję przechowywania oraz postanowienia niniejszych OWH.

(8)        CEWE informuje użytkownika drogą elektroniczną o przekroczeniu limitu miejsca na serwerze udostępnionego zgodnie z wybraną opcją. Korzystanie z większej ilości miejsca na serwerze wymaga wykupienia abonamentu w odpowiedniej opcji.

Zmiana opcji przechowywania

(9)        Możliwa jest zmiana na inną opcję przechowywania.     

(10)      Zmiana z bezpłatnej na płatną opcję przechowywania oraz zmiana tańszej opcji płatnej na droższą opcję płatną jest możliwa w dowolnym czasie.

(11)      Zmiana z droższej opcji płatnej na tańszą opcję płatną oraz zmiana z opcji płatnej na opcję bezpłatną jest możliwa po upływie 12 miesięcy stosowania odpowiedniej opcji, która ma być zmieniona.

§ 4       Dostępność serwera oraz bezpieczeństwo techniczne

(1)        CEWE stara się zapewnić stałą dostępność serwera. 100-procentowa dostępność nie jest jednak świadczeniem CEWE.

(2)        Dostępność serwera ograniczona jest koniecznością prowadzenia prac okresowych. W trakcie prowadzenia standardowych prac konserwacyjnych, tj. w środy od godz. 4:00 do godz. 8:00 (CEST), dostępność serwera może być ograniczona. Dostępność jest ograniczona również wówczas, gdy z serwerem nie można się połączyć w wyniku zdarzeń, na które CEWE nie ma wpływu, np. siły wyższej, działań osób trzecich, które nie działają na zlecenie CEWE, problemów technicznych, pozostających poza obszarem wpływów CEWE, awarii występujących u zewnętrznych dostawców internetowych i w sieciach, działających między centrami obliczeniowymi CEWE a użytkownikiem, lub ograniczonego działaniem Internetu lub jego brakiem.

(3)        Dostępność serwerów CEWE wynosi średniorocznie przynajmniej 99,5 %, przy czym pojedyncze przerwy w dostępności nie trwają nigdy dłużej niż osiem godzin. Aby korzystać z serwisu CEWE MYPHOTOS, użytkownik musi jednak posiadać dostęp do Internetu. W przypadku awarii dostępu do Internetu lub ograniczenia przepustowości łącza po stronie użytkownika, dostępność serwerów CEWE może być ograniczona. CEWE nie ponosi jednak odpowiedzialności za taki stan rzeczy.

(4)        CEWE zapewnia techniczne i organizacyjne bezpieczeństwo Materiałów zgodnie z dostępnym stanem techniki.

(5)        CEWE nie utrzymuje fizycznej kopii zapasowej Materiałów w innym miejscu, chyba że przewiduje to wyraźnie specyfikacja cenowa danej opcji przechowywania.

(6)        Transmisja danych w postaci Materiałów jest szyfrowana z wykorzystaniem protokołu HTTPS (ang. Hypertext Transfer Protocol Secure).

(7)        Materiały przesłane przez użytkownika do serwisu CEWE MYPHOTOS przechowywane są w badanych przez TÜV centrach obliczeniowych w Oldenburgu (Republika Federalna Niemiec, Dolna Saksonia) zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności europejskim ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

§ 5       Dostęp do usług partnerów CEWE

(1)        CEWE MYPHOTOS umożliwia użytkownikowi możliwość zamawiania materiałów drukowanych i fotograficznych u wybranych partnerów handlowych CEWE (np. CEWE FOTOKSIĄŻKA i CEWE KALENDARZ) z Materiałami użytkownika.

(2)        Użytkownik nie jest zobowiązany do składania zamówień. Użytkownik sam podejmuje decyzję o zamówieniu materiałów drukowanych i przekazaniu przez CEWE w tym celu swoich Materiałów partnerowi handlowemu.

(3)        Po wybraniu przez użytkownika plików z Materiałami można aktywować funkcję zamówienia. Aktywując funkcję zamówienia, użytkownik przechodzi do strefy wybranego przez siebie partnera handlowego i tym samym opuszcza strefę CEWE MYPHOTOS.

(4)        CEWE informuje użytkownika przesyłając wiadomość e-mail, że opuszcza on serwis CEWE, przechodzi do strefy partnera handlowego i jego Materiały będą przekazane partnerowi handlowemu.

(5)        Do zamówienia produktów fotograficznych wybranego przez użytkownika partnera handlowego stosuje się warunki partnera handlowego, na których stosowanie użytkownik musi wyrazić oddzielną zgodę. Wyrażając zgodę na warunki partnera handlowego, użytkownik staje się stroną umowy zawartej pomiędzy nim a wybranym partnerem handlowym. Proces realizacji zamówienia i ewentualne roszczenia z niego wynikające podlegają regulacjom umowy zawartej z wybranym partnerem handlowym.

(6)        Korzystając z funkcji „Moje konto“, użytkownik serwisu CEWE MYPHOTOS może wybrać preferowanych partnerów handlowych. Użytkownik może w każdej chwili zmienić te ustawienia i zapisać jako ustawienia początkowe.

§ 6 Treści zamieszczane w serwisie – obowiązki i odpowiedzialność użytkownika

(1)        Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie, prawa do znaków towarowych i inne prawa do Materiałów przesyłanych do CEWE w zakresie umożliwiającym skorzystanie z usług oferowanych przez CEWE w ramach serwisu CEWE MYPHOTOS.

(2)        CEWE otrzymuje prawo korzystania z Materiałów w zakresie koniecznym dla wykonania usług świadczonych w ramach serwisu CEWE MYPHOTOS. Prawo do korzystania z Materiałów jest nieodpłatnie udzielane CEWE w momencie zamieszczenia Materiałów w serwisie CEWE MYPHOTOS przez użytkownika. Prawo udzielane jest na polach eksploatacji koniecznych do świadczenia przez CEWE usług w ramach serwisu CEWE MYPHOTOS, a w szczególności na polu eksploatacji polegającym na trwałym lub czasowym zwielokrotnieniu Materiałów wszelkimi dostępnymi technikami, a w szczególności techniką cyfrową. Prawo do korzystania z Materiałów udzielane jest bez ograniczeń terytorialnych na czas zamieszczenia Materiałów w serwisie CEWE MYPHOTOS. Użytkownik zobowiązuje się nie wykonywać wobec CEWE swoich autorskich praw osobistych w zakresie, w jakim CEWE korzystać będzie z Materiałów w ramach świadczenia usług opisanych w niniejszych OWH.

(3)        Użytkownik oświadcza, że przechowywane Materiały nie naruszają dóbr osobistych osób trzecich, w tym prawa do ochrony wizerunku. Skutki ewentualnego naruszenia takich praw ponosi użytkownik. Użytkownik jest zobowiązany do zwolnienia CEWE z wszelkich uprawnionych roszczeń osób trzecich, dochodzonych w wyniku naruszenia ich praw na skutek zgodnego z udzielonym zleceniem przetwarzania, powielania lub korzystania z przesłanych plików z Materiałami.

(4)        Użytkownik oświadcza, że przesłane pliki z Materiałami nie naruszają obowiązującego prawa. W przypadku stwierdzenia przez CEWE naruszenia powyższych zapewnień, CEWE zgłosi ten fakt niezwłocznie właściwym organom ścigania i zablokuje dostęp użytkownika do serwisu CEWE MYPHOTOS.

(5)        Użytkownik ponosi odpowiedzialność za naruszanie obowiązującego prawa poprzez korzystanie ze świadczenia oferowanego przez CEWE.

(6)        CEWE nie weryfikuje z własnej inicjatywy treści Materiałów przechowywanych przez użytkownika.

(7)        CEWE może uniemożliwić użytkownikowi dostęp do poszczególnych cyfrowych Materiałów, jeżeli mają one charakter bezprawny, tj. np. naruszają prawa osób trzecich lub zakazy wynikające z przepisów prawa.

(8)        CEWE informuje użytkownika drogą elektroniczną wysyłając wiadomość e-mail niezwłocznie o zamiarze uniemożliwienia dostępu do przechowywanych Materiałów w wyniku uzyskania wiarygodnej wiadomości o ich bezprawnym charakterze.

(9)        W sytuacji opisanej w § 6 ust. 8 CEWE nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do Materiałów bez względu na stanowisko użytkownika.

(10)      CEWE szanuje prywatność i prawa autorskie użytkowników. Na żądanie i po rozwiązaniu umowy CEWE usunie Materiały użytkownika.

(11)      Usunięcie cyfrowych Materiałów jest nieodwracalne. CEWE nie ma możliwości odzyskania raz usuniętych cyfrowych Materiałów.

§ 7       Prawo do korzystania z oprogramowania CEWE – prawa autorskie CEWE

(1)        Na cały okres obowiązywania umowy użytkownik otrzymuje niewyłączne prawo do korzystania z przekazanego mu lub udostępnionego oprogramowania na polu eksploatacji polegającym na trwałym lub czasowym zwielokrotnianiu oprogramowania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.

(2)        Zbycie przekazanego oprogramowania jest w każdym przypadku niedopuszczalne.

(3)        Użytkownik, w ramach pól eksploatacji opisanych w § 7 ust. 1, może korzystać z oprogramowania wyłącznie w celach i zakresie koniecznym do wykonania praw i obowiązków użytkownika wynikających z OWH.

(4)        Z zastrzeżeniem praw przysługujących użytkownikowi na mocy art. 75 ust. 2 i 3 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, użytkownikowi nie przysługuje prawo do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w oprogramowaniu, a także prawo do rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, oprogramowania lub jego kopii.

(5)        Prawo do korzystania z oprogramowania wygasa z chwilą rozwiązania umowy.

§ 8 Zawarcie umowy

Procedura zawarcia umowy na bezpłatną opcję przechowywania

(1)        Użytkownik może zarejestrować się bezpłatnie w serwisie CEWE MYPHOTOS i utworzyć konto użytkownika.

(2)        Warunkiem rejestracji do serwisu CEWE MYPHOTOS jest zapoznanie się z treścią i zaakceptowanie OWH i Polityki Prywatności obowiązujących w dniu rejestracji i włączenia ich do własnej oferty zawarcia umowy na bezpłatną opcję przechowywania Materiałów.

(3)        Po otrzymaniu potwierdzenia mailowego  o zawarciu umowy z CEWE MYPHOTOS użytkownik może ogólne warunki handlowe oraz politykę prywatności wydrukować na https://www.cewe-myphotos.com/pl-pl/.

(4)        Umowa na bezpłatną opcję przechowywania zostaje zawarta z chwilą dokonania rejestracji konta przez użytkownika.

(5)        Użytkownik może w każdej chwili sprawdzić wprowadzone dane rejestracyjne pod kątem ewentualnych błędów i w razie potrzeby poprawić je.

Procedura zawarcia umowy na płatną opcję przechowywania

(6)        Podczas rejestracji opisanej w pkt od 1-5 powyżej lub w dowolnym momencie po jej dokonaniu użytkownik może wybrać płatną opcję przechowywania Materiałów. Standardowo wybrana jest bezpłatna opcja przechowywania.

(7)        Użytkownik może złożyć zamówienie na jedną z kilku płatnych opcji przechowywania według cennika obowiązującego w chwili składania zamówienia, opublikowanego na stronie https://www.cewe-myphotos.com/pl-pl/. Klikając na przycisk zamówienia „Zamów opcję płatną“, użytkownik składa wiążącą ofertę zawarcia umowy na wybraną płatną opcję przechowywania.

(8)        Oferta zawarcia umowy może być złożona i przesłana jedynie pod warunkiem zapoznania się z treścią i zaakceptowaniem OWH, cennika oraz Polityki Prywatności obowiązujących w dniu składania zamówienia i włączenia ich do własnej oferty zawarcia umowy na płatną opcję przechowywania Materiałów.

(9)        Po otrzymaniu oferty użytkownika, CEWE prześle użytkownikowi pocztą elektroniczną automatyczne potwierdzenie zlecenia, w którym zamówienie użytkownika zostanie ponownie opisane i które użytkownik może przechowywać, odtwarzać i wydrukować. Po otrzymaniu potwierdzenia mailowego  o zawarciu umowy z CEWE MYPHOTOS użytkownik może ogólne warunki handlowe oraz politykę prywatności wydrukować na https://www.cewe-myphotos.com/pl-pl/.

(10)      Umowa na płatną opcję przechowywania zostaje zawarta z chwilą złożenia przez CEWE oświadczenia o przyjęciu oferty użytkownika, przesłanego w oddzielnej wiadomości za pomocą poczty elektronicznej (zawierającego potwierdzenie zlecenia, treść zawartej umowy i obowiązującej ceny wybranej przez użytkownika płatnej opcji przechowywania oraz fakturę w formacie PDF, które użytkownik będzie mógł przechowywać, odtwarzać i wydrukować), jednak najpóźniej z chwilą wykonania usługi.

§ 9 Ceny i ogólne warunki płatności

(1)        W serwisie CEWE MYPHOTOS obowiązuje cennik opublikowany na stronie internetowej https://www.cewe-myphotos.com/pl-pl/ w momencie składania zamówienia na płatne opcje przechowywania Materiałów. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT wg obowiązującej stawki.

(2)        W przypadku wyboru płatnej opcji przechowywania, płatności należy dokonać z góry bez względu na faktyczne korzystanie z serwisu CEWE MYPHOTOS.

(3)        W serwisie CEWE MYPHOTOS użytkownik może korzystać z różnych metod płatności online. W przypadku płatności online użytkownik autoryzuje płatność według własnego wyboru, podając dane bankowe, dane karty kredytowej lub dane dostępowe podmiotu obsługującego płatności. Informacje na temat metody płatności są zapisane na koncie użytkownika i mogą być przez niego zmienione.

(4)        Podmiotem, na rzecz którego należy uiścić płatności za usługi jest upoważniona w tym zakresie przez CEWE, spółka Cewe sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu (47-230) przy ul. Strzeleckiej 11, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000175864, posiadająca numer NIP: 749-00-03-238 (dalej: „Cewe sp. z o.o.”).

(5)        W przypadku płatności online użytkownik wyraźnie upoważnia Cewe sp. z o.o. do pobrania należnej kwoty za udostępnioną usługę. Jeżeli pobranie płatności zakończy się niepowodzeniem z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi użytkownik, użytkownik jest zobowiązany do poniesienia kosztów obciążenia zwrotnego i ewentualnie naliczonych bankowych opłat manipulacyjnych.

(6)        Na wypadek niespełnienia zobowiązań płatniczych przez użytkownika, CEWE zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do serwisu CEWE MYPHOTOS. Zablokowanie dostępu nie powoduje anulowania zobowiązań płatniczych użytkownika.

(7)        Dla każdej płatności Cewe sp. z o.o. wystawi bezpłatną fakturę elektroniczną i prześle ją użytkownikowi pocztą elektroniczną na adres e-mail użytkownika lub w formie papierowej na adres korespondencyjny użytkownika.

§ 10 Prawo do odstąpienia od umowy przysługujące konsumentom

(1)        Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy.

(2)        Prawo do odstąpienia od zawartej umowy przysługuje w terminie czternastu dni od dnia zawarcia umowy bez podawania przyczyn.

(3)        W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy należy poinformować CEWE o decyzji o odstąpieniu od umowy, przesyłając jednoznaczne oświadczenie:

(a)        na adres: CEWE Stiftung & Co. KGaA, Meerweg 30-32, 26133 Oldenburg, lub

(b)        na nr faksu: +49 (0) 441 404-421,lub

(c)        na adres e-mail: info-pl@cewe-myphotos.com, lub

(d)        za pomocą formularza  o odstąpieniu od umowy znajdującego się na stronie https://www.cewe-myphotos.com/pl-pl/.

(4)        W przypadku skorzystania z możliwości opisanej w pkt 3 lit. d powyżej, prześlemy niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.

(5)        Dla dochowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczające jest wysłanie informacji o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem tego terminu.

Skutki odstąpienia od umowy

(6)        W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.

(7)        CEWE dokona zwrotu wszystkich otrzymanych płatności niezwłocznie, najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.

(8)        Zwrot nastąpi przy pomocy środków płatniczych użytych w pierwotnej transakcji, chyba że dokonano innych, oddzielnych uzgodnień w tym zakresie. W żadnym wypadku użytkownik nie zostanie obciążony opłatami z tytułu zwrotu.

(9)        W przypadku wydania przez użytkownika dyspozycji o rozpoczęciu świadczenia usług w okresie, w którym przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, użytkownik jest zobowiązany do zapłaty proporcjonalnej kwoty do zakresu usług wykonanych do momentu, w którym zostaliśmy poinformowani o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy.

§ 11 Okres obowiązywania umowy

Bezpłatna opcja przechowywania Materiałów

(1)        Czas obowiązywania umowy zależy od wybranej opcji przechowywania.

(2)        Okres bezpłatnego przechowywania wynosi 12 miesięcy i rozpoczyna bieg z chwilą zarejestrowania konta użytkownika w serwisie CEWE MYPHOTOS. Wraz z każdym zalogowaniem do serwisu okres ten przedłuża się automatycznie o kolejny rok.

(3)        Jeżeli w ciągu 12 miesięcy użytkownik nie zaloguje się na swoim koncie, umowa na bezpłatną opcję przechowywania rozwiązuje się a Materiały przechowywane przez użytkownika zostają usunięte.

(4)        Użytkownik zostanie poinformowany o planowanym usunięciu Materiałów na miesiąc i po raz ostatni na tydzień przed ich usunięciem.

(5)        Użytkownik zostanie poinformowany o dokonanym usunięciu Materiałów.

(6)        W przypadku usunięcia konta przez użytkownika, usuwane są wszystkie przechowywane na nim Materiały. CEWE informuje użytkownika o zaplanowanym usunięciu i terminie usunięcia.

Płatna opcja przechowywania Materiałów

(7)        Jeżeli użytkownik zdecyduje się na płatną opcję przechowywania, okres obowiązywania umowy rozpoczyna się z chwilą złożenia przez CEWE oświadczenia o przyjęciu oferty użytkownika i wynosi 12 miesięcy i może być samodzielnie przedłużony przez użytkownika. Użytkownik zostanie o tym poinformowany każdorazowo na 2 miesiące, miesiąc i 2 tygodnie przed zakończeniem obowiązywania umowy oraz w dniu jej rozwiązania.

(8)        W razie braku przedłużenia płatnej opcji przechowywania, użytkownik przechodzi po upływie 12 miesięcy automatycznie na opcję bezpłatną, do której stosuje się postanowienia § 11 ust. 1-6.

§ 12 Rozwiązanie umowy

(1)        Użytkownik może rozwiązać umowę na płatną opcję przechowywania z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia na koniec każdorazowego okresu obowiązywania umowy. Wypowiedzenie nastąpi w formie dokumentowej. Za formę dokumentową uznaje się złożenie oświadczenia woli przez użytkownika na nośniku informacji umożliwiającym zapoznanie się z jego treścią, w sposób umożliwiający ustalenie tożsamości użytkownika (np. poprzez przesłanie oświadczenia na piśmie na: 1) adres CEWE Stiftung & Co. KGaA, Meerweg 30-32, 26133 Oldenburg, 2) nr faksu +49 (0) 441 404-421, 3) adres e-mail: info-pl@cewe-myphotos.com).

(2)        Po rozwiązaniu umowy wszystkie Materiały użytkownika przechowywane przez CEWE zostaną usunięte i nie będą już udostępniane.

(3)        CEWE może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 6 miesięcy.  W przypadku rozwiązania umowy przez CEWE za wypowiedzeniem CEWE udzieli użytkownikowi pomocy w migracji Materiałów, np. udostępniając mu je zapisane na nośniku.

(4)        CEWE może rozwiązać niniejszą umowę bez wypowiedzenia, jeżeli użytkownik  nie wykonuje spoczywających na nim obowiązków. Wypowiedzenie złożone przez CEWE nastąpi w formie dokumentowej. Za formę dokumentową uznaje się złożenie oświadczenia woli przez CEWE na nośniku informacji umożliwiającym zapoznanie się z jego treścią, w sposób umożliwiający ustalenie tożsamości CEWE (np. poprzez przesłanie oświadczenia na piśmie na: 1) adres korespondencyjny użytkownika, 2) nr telefonu użytkownika w postaci sms/mms, 3) adres e-mail użytkownika.

(5)        CEWE może rozwiązać umowę na płatną opcję przechowywania bez wypowiedzenia, jeżeli użytkownik zalega z płatnością przynajmniej dwóch opłat miesięcznych. Wypowiedzenie wymaga zachowania formy dokumentowej (szerzej na temat formy dokumentowej zob. w  ust. 4 powyżej). W tym wypadku przed rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia, CEWE poinformuje użytkownika o zaległościach w opłatach i zamiarze rozwiązania z nim umowy na tydzień przed planowanym rozwiązaniem umowy przesyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej.

§ 13      Obowiązki użytkownika

(1)        Użytkownik zapewnia CEWE, że wszystkie jego dane rejestracyjne przekazane CEWE są kompletne i poprawne. Użytkownik zobowiązuje się do informowania o zmianach tych danych. CEWE przesyła wszystkie istotne informacje dotyczące zawartej umowy oraz oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez użytkownika.

(2)        Użytkownik powinien korzystać z bezpiecznych haseł do serwisu CEWE MYPHOTOS. Hasło powinno składać się przynajmniej z ośmiu lub więcej znaków. Hasło powinno stanowić trudne do odgadnięcie połączenie różnych znaków, takich jak cyfry, wielkie i małe litery oraz znaki specjalne i nie powinno stanowić jednego słowa, które można znaleźć w krajowym lub zagranicznym leksykonie. Przy przejściu z serwisu CEWE MYPHOTOS do systemu zamawiania produktów partnera handlowego wybranego przez użytkownika użytkownik zostanie poproszony o podanie hasła. Na życzenie hasło to może zostać przejęte z serwisu CEWE MYPHOTOS (funkcja single sign on). Hasła użytego w serwisie CEWE MYPHOTOS nie należy używać w innych serwisach poza platformami CEWE i jej partnerów handlowych.

(3)        Użytkownik zarządza swoimi hasłami i innymi danymi dostępowymi, dbając o zachowanie ich w tajemnicy. Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty za wszystkie świadczenia, wykonane w wyniku nieuprawnionego użycia przez osoby trzecie lub korzystania z haseł przez osoby trzecie, o ile ponosi za to odpowiedzialność.

(4)        CEWE zaleca użytkownikom sporządzanie kopii bezpieczeństwa wszystkich Materiałów, umieszczanych na udostępnionym przez CEWE miejscu na serwerze (kopie bezpieczeństwa). Użytkownik powinien zabezpieczyć kopie bezpieczeństwa na nośnikach, niebędących w fizycznym posiadaniu CEWE. W ten sposób użytkownik zapobiega również przypadkowym pomyłkom, np. przypadkowemu usunięciu Materiałów w albumach dostępnych online.

(5)        Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z udostępnionych mu zasobów w sposób niezakłócający bezpieczeństwa, integralności i dostępności systemów CEWE.

(6)        Jeżeli użytkownik narusza spoczywające na nim obowiązki, CEWE jest uprawniona do czasowego zablokowania dostępu do serwisu, co pozostaje bez wpływu na prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia opisanego w § 12 ust. 4.

§ 14      Odpowiedzialność

Odpowiedzialność w stosunku do konsumentów

(1)        W stosunku do użytkownika będącego konsumentem CEWE ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wynikającą z powszechnie obowiązujących przepisów mających zastosowanie.

Odpowiedzialność w stosunku do nie konsumentów

(2)        W stosunku do użytkownika niebędącego konsumentem, CEWE może ponosić odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (w tym za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z serwisu, o których mowa w § 4 ust. 2) wyłącznie w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i tylko w granicach strat rzeczywiście poniesionych przez użytkownika.

(3)        W szczególności CEWE nie odpowiada za szkody spowodowane korzystaniem przez użytkownika z serwisu niezgodnie z przepisami prawa lub OWH. W stosunkach z tymi użytkownikami wyłącznym źródłem zobowiązań CEWE może być OWH, zamówienie złożone przez użytkownika lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 15 Zmiana umowy

Zmiana Umowy

(1)        CEWE jest uprawniona do zmiany umowy, w tym również do zmiany opłaty serwisowej zarówno w trakcie trwania stosunku umownego, jak również po jego zakończeniu, o ile istnieją ku temu ważne powody lub w przypadku zmiany przepisów prawa, orzecznictwa Sądu Najwyższego lub sytuacji rynkowej. CEWE poinformuje użytkownika o zmianach umowy na piśmie pod rygorem nieważności.

(2)        Użytkownik ma sześć tygodni począwszy od dnia otrzymania wiadomości o zamiarze wprowadzenia zmian, na wypowiedzenie umowy ze skutkiem na koniec okresu obowiązywania umowy. Do czasu zakończenia obowiązywania umowy, użytkownika obowiązują odpowiednio dotychczasowe postanowienia umowne.

(3)        Niezgłoszenie przez użytkownika wypowiedzenia umowy w terminie sześciu tygodni uznaje się za wyrażenie zgody na dokonane zmiany. W takim przypadku, zmiany umowy zaczną obowiązywać od dnia następującego po ostatnim dniu sześciotygodniowego okresu na złożenie wypowiedzenia. CEWE zwróci użytkownikowi szczególną uwagę na powyższy termin i skutki niezgłoszenia sprzeciwu.

§ 16 Postępowanie reklamacyjne

(1)        W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem świadczeń przez CEWE, użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia reklamacji.

(2)        Podmiotem uprawnionym do rozpatrzenia reklamacji jest CEWE sp. z o.o., która będzie działała na zlecenie CEWE i w porozumieniu z CEWE.

(3)        Użytkownik może złożyć reklamację na piśmie w formie papierowej na adres: CEWE Sp. z o. .o, ul. Strzelecka 11, 47-230 Kędzierzyn-Koźle lub telefonicznie pod numerem telefonu 77 406 31 80 bądź w formie wiadomości elektronicznej przesłanej na adres e-mail: info-pl@cewe-myphotos.com.

(4)       Do reklamacji użytkownik powinien dołączyć pisemną informację zawierającą: datę i miejsce jej sporządzenia, imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail użytkownika, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację oraz żądanie, jakie użytkownik zgłasza w związku z reklamacją. 

(5)        Ustosunkowanie się do zgłoszonej reklamacji nastąpi bez nieuzasadnionej zwłoki, maksymalnie w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej użytkownika bądź na piśmie w formie papierowej na adres korespondencyjny użytkownika.

§ 17      Pozasądowe rozstrzyganie sporów dla konsumentów

(1)        W przypadku, gdy reklamacja użytkownika będącego konsumentem zostanie odrzucona, użytkownik ma możliwość pozasądowego rozwiązania sporu.

(2)        Komisja Europejska udostępnia platformę służącą pozasądowemu rozstrzyganiu sporów. Konsumenci mają dzięki temu możliwość wyjaśnienia najpierw sporu dotyczącego zamówienia złożonego online bez korzystania z drogi sądowej. Platforma służąca rozstrzyganiu sporów jest dostępna pod zewnętrznym adresem internetowym: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main.

(3)        Jednostką właściwą dla CEWE do rozstrzygania sporów konsumenckich jest: Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V., Straßburgerstr. 8, 77694 Kehl.

(4)        Oświadczamy jednak, że nie jesteśmy zobowiązani do uczestnictwa w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozstrzygnięcia sporów na podstawie obowiązującego prawa. Dlatego w przypadku niezadowolenia z naszej oferty prosimy o kontakt pod adresem: info-pl@cewe-myphotos.com.

(5)        Uprawnienie do wszczęcia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów przysługuje zarówno użytkownikowi będącemu konsumentem jak i CEWE.

§ 18      Ochrona danych osobowych

(1)        CEWE podchodzi bardzo poważnie do ochrony danych osobowych i traktuje dane osobowe użytkowników, potencjalnych klientów i osób odwiedzających jej strony w sposób poufny oraz dba o ich bezpieczeństwo. Przechowując Materiały użytkownika, CEWE zapewnia poziom bezpieczeństwa danych osobowych zgodny z aktualnym stanem techniki. Użytkownikowi jest jednak wiadomo, że nie można wykluczyć dostępu osób trzecich do niezaszyfrowanych danych i przepływów danych w Internecie. Użytkownik swoimi działaniami zgodnymi z niniejszymi OWH również dba o ochronę danych osobowych.

(2)        W ramach realizacji umów CEWE gromadzi dane osobowe użytkowników. CEWE przestrzega przy tym w szczególności przepisów europejskiego rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych, federalnej ustawy o ochronie danych i ustawy o mediach elektronicznych oraz polskiej ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne.

(3)        CEWE gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane stałe lub dane o połączeniach użytkownika jedynie wówczas, gdy jest to konieczne do realizacji stosunku umownego lub korzystania z mediów elektronicznych. CEWE zasadniczo nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom. Nie dotyczy to podmiotów działających na nasze zlecenie, których udział jest konieczny do realizacji zlecenia (np. Cewe sp. z o.o., instytucji bankowych w przypadku zakupu z poleceniem zapłaty, partnerów handlowych w przypadku zamawiania ich produktów fotograficznych i drukowanych). Mogą oni jednak korzystać z danych osobowych użytkownika wyłącznie w celach koniecznych do realizacji powierzonych im zadań i są związani obowiązującymi przepisami prawa.

(4)        Jeżeli użytkownik, korzystając z serwisu CEWE MYPHOTOS, zainicjuje zamówienie produktów fotograficznych u partnera handlowego, CEWE przekaże wybrane Materiały partnerowi handlowemu w celu przygotowania produktu. Użytkownik może nie wyrazić zgody na takie przekazanie, co jednak skutkuje przerwaniem procesu zamówienia.

(5)        Bez zgody użytkownika CEWE nie wykorzystuje jego danych osobowych dla celów reklamowych, marketingowych i badania opinii publicznej.

(6)        Więcej informacji w odniesieniu do zgód użytkownika i dodatkowych informacji dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych znajduje się  w polityce prywatności, dostępnej na stronie internetowej https://www.cewe-myphotos.com/pl-pl/ w wersji do wydruku.

§ 19 Prawo właściwe i sądowe rozwiązywanie sporów

Prawo właściwe dla konsumentów

(1)        Do sporów prawnych z udziałem konsumentów wynikających z niniejszej umowy lub z nią związanych stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

Właściwość sądu dla konsumentów

(2)        Właściwość sądu do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających ze stosunku umownego między użytkownikiem będącym konsumentem a CEWE jest określona przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Prawo właściwe dla nie konsumentów

(3)        Do sporów prawnych wynikających z niniejszej umowy lub z nią związanych z udziałem użytkowników niebędących konsumentami stosuje się prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

Właściwość sądu dla nie konsumentów

(4)        Jeżeli użytkownik niebędący konsumentem w chwili zawarcia umowy nie posiada miejsca zamieszkania w Republice Federalnej Niemiec, lecz w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, za wyjątkiem Królestwa Danii, sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających ze stosunku umownego między użytkownikiem a CEWE lub związanych z nim jest sąd w Oldenburgu w Republice Federalnej Niemiec Landgericht Oldenburg Elisabethstraße 7, 26135 Oldenburg, Niemcy.

§ 20 Pozostałe postanowienia

(1)        Nie dokonano uzgodnień ustnych ani uzgodnień dodatkowych. Całość uzgodnień pomiędzy CEWE a Użytkownikiem stanowią niniejsze OWH.

(2)        Zmiany lub uzupełnienia zawartej umowy lub postanowienia dotyczące jednostkowych przypadków, odbiegające od postanowień OWH, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Żadna ze stron zawartej umowy nie może powoływać się na faktyczne postanowienie dotyczące jednostkowego przypadku, odbiegające od postanowień zawartej umowy, o ile nie zostało ono uzgodnione z zachowaniem wymogów dotyczących formy.

(3)        Jeżeli poszczególne lub włączone do zawartej umowy w terminie późniejszym postanowienia są lub okażą się nieskuteczne lub niewykonalne w części lub w całości, to nie narusza to ważności pozostałych postanowień zawartej umowy. To samo dotyczy sytuacji, w której zawarta umowa zawiera lukę prawną. W miejsce postanowienia nieskutecznego lub niewykonalnego lub w celu wypełnienia luki prawnej za uzgodnione uznaje się postanowienie możliwie najbardziej zbliżone do pierwotnego zamiaru stron lub do tego, co strony uzgodniłyby zgodnie z celem zawartej umowy, gdyby miały świadomość nieskuteczności lub niewykonalności danego postanowienia lub istnienia luki prawnej.

(4)        Wszelka korespondencja wymieniana pomiędzy CEWE a użytkownikiem co do zasady prowadzona jest drogą elektroniczną poprzez przesyłanie wiadomości e-mail na wskazane przez CEWE i użytkownika adresy poczty elektronicznej, chyba że co innego zastrzeżono w niniejszych OWH.

(5)        Użytkownik przed przystąpieniem do umowy zapoznał się z treścią OWH obowiązujących w dniu rejestracji w przypadku wyboru bezpłatnej opcji przechowywania lub w dniu złożenia zamówienia na płatną opcję przechowywania.

Stan: styczeń 2019

Koniec OWH